محمدحسن خوشنویس

مدیر دفتر پژوهش‌های فرهنگی

مدیر دفتر پژوهش‌های فرهنگی، مشاور ریاست سازمان سینمایی و مدیر سابق فیلم‌خانه‌ی ملی ایران و مرکز اسناد و آثار تصویری کشور