متین ایزدی

نگاهی به تاثیرات ابزارها و شیوه‌های قصه‌گویی تعاملی موجود در بازی‌های ویدیویی، بر سینما؛ و پیاده‌سازی مدل قصه‌گویی تعاملی بر یک مثال سینمایی