Bruno Masi

مدیر آموزش رسانه‌های نوین در مرکز ملی سمعی و بصری فرانسه