اصغر فهیمی فر

پژوهشگر و استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

اصغر فهیمی فر دارای دكتراي تاريخ هنر و فلسفه هنر از دانشگاه مركزي انگلستان و عضو هيئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربيت مدرس (گروه پژوهش هنر) است.

سوابق تحصيلي:

کارشناسی هنرهاي تجسمي از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
(University of Central England) دكتراي تاريخ هنر و فلسفه هنر از دانشگاه مركزي انگلستان

گزیده‌ای از فعاليت‌های فرهنگی اجرايی، هنري و علمي:

عضو کميته علمی ايران در کنفرانس بين المللی هنر و معماری ايران و هند 1391
معاون سابق گروه هنرهاي تجسمي دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
مدير گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربيت مدرس 1390
معاون سابق آموزشي دانشكده صداوسيما
سردبير سابق نشريه علمی پژوهشي -پژوهش و سنجش
مشاور عالي رياست سابق دانشکده صداو سيما
مدير و دبير علمی نخستين کارگاه نقاشی خيمه هنر عاشورا دانشگاه تربيت مدرس 1391
مشاور رياست مرکز سيما فيلم
عضو شورای مشترک دانشکده تربيت مدرس و پژوهشکده هنر و رسانه
عضو شورای عالی فيلمنامه سيما فيلم