علی رویین

پژوهشگر سینما

نام و نام خانوادگی: علی رویین
متولد 1367

نحصیلات:  دانشجوی دکترای تئاتر – دانشگاه تهران