کلیه پژوهش‌ها و مقالات باید دارای بخش‌های زیر باشند:

 • چکیده (انگلیسی و فارسی)
 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • بدنه تحقیق
 • نتیجه
 • پی نوشت‌ها
 • فهرست منابع

چکیده‌ها باید شامل بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوعات پژوهش و یافته‌هاي مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان‌کننده تمام پژوهش و به ویژه نتایج به دست آمده باشد.
مقدمۀ نوشتار، ارائه کننده مسئله، هدف تحقیق، روش تحقیق، پیشینه تحقیق و معرفی کلی نوشتار است.
نتیجۀ نوشتار باید به گونه‌ای منطقی و مفید که روشن کننده بحث و ارایه یافته‌های تحقیق باشد، ارائه گردد.
شیوه نگارش پایان‌‌نامه‌ها بر مبنای شیوه‌نامه دانشگاه‌ قابل قبول هستند.
کلیه مقالات ضمن رعایت موارد فوق می‌بایست بر مبنای موارد مندرج در راهنمای نگارش مقالات تنظیم و به دبیرخانه ارائه گردند.
مسئولیت صحت کلیه نوشتارهای علمی با نویسنده / نویسندگان است.

راهنمای نگارش مقالات

 • عنوان نوشتار باید کوتاه، گویا و بیان کننده محتویات نوشتار باشد.
 • اندازه چکیده فارسی دقیقاً ۲۵۰ کلمه و چکیده انگلیسی دقیقاً ۵۰۰ کلمه است.
 • واژه‌‌های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از چکیده و بین ۴ تا ۶ کلمه نوشته شود.
 • پی نوشت‌ها (اصطلاحات و معادل‌های واژه‌ها، توضیحات و غیره) باید در متن به ترتیب شماره‌گذاری شده و در پایان نوشتار و قبل از فهرست منابع نیز تحت عنوان پی‌نوشت‌ها گنجانده شوند.
 • ارجاعات مربوط به منابع، در متن و داخل پرانتز، شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه، پس از نقل مطلب می‌آید.
  فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام شهر نویسندگان در انتهای نوشتار می‌آید.
 • ترتیب عناصر اطلاعات کتاب‌شناختی در مورد مقالات، کتب، گزارش‌ها و سایر مراجع به شرح زیر است:
  مقالات: نام خانوادگی و نام نویسنده مقاله (سال انتشار)، عنوان کامل مقاله، نام نشریه، جلد، شماره، شماره صفحات مقاله در نشریه.
  کتب: نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار.
  صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس، تلفن، نمابر و پست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان) باشد. همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و همکاران طرح یا اساتید رساله نیز در صفحه اول درج گردد. صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژه هاي کلیدي باشد.
  مقاله باید در صفحه اندازه A4 تنظیم شود. حاشیه صفحه از هر طرف ۳ سانتیمتر و فاصله بین خطوط ۱ در نظر گرفته شود.